Sensormatic Blog

Kurumsal Performans Yönetimi (EPM) Nedir ve Ne işe Yarar

Bulut teknolojisi, mali alanında bir yol ayrımına varmış durumda. Kurumsal Performans Yönetimi (EPM) trendleri üzerine yapılan araştırmalar gösteriyor ki, işletmeler arasında EPM süreçlerini buluta taşımalar yoğunluk gösteriy0r.

Fakat daha çarpıcı olanı ise bu katılımcıların buluta taşınma nedenleriydi. 400’den fazla finans ve IT liderinin katıldığı anketimizde, katılımcılar bulutta EPM’ye taşınmanın baş nedeni olarak; yerel sistem yükseltmeleri, altyapı yatırımları ve daha düşük TCO masraflarından kaçınmak gibi ekonomik faktörleri gösteriyorlar.

Her ne kadar katılımcıların çoğunluğu (%77) ekonomik faydalar elde etmiş olsa da, bulutta EPM’nin en iyi yararları nedir diye sorulduğunda %89 “teknolojiye ayak uydurmayı” göstererek diğer tüm avantajları gölgede bıraktı.

Buradaki önemli nokta, şirketlerin bulutla gelen inovasyonun sağladığı kesintisiz faydaların değerini anlamaya başlamasıdır. Buluta geçmek, sadece yerel süreçlerin taşınması ve yenilenmesinden ibaret değil: İş süreçlerinizi baştan yaratmak, şekillendirmek ve bunları en iyi yöntemlerle harmanlamak için bir fırsattır.

1. Statükonun Yeni Adı Bulutta EPM

Mali alanda EPM süreçleri genelde buluta ilk aktarılan olur. Buna paralel olarak, bulutta EPM kullanımı hızla yeni bir standart haline geliyor ve benimsenme oranı hızla artıyor. Bu yılki anket katılımcılarının %62’si ya şu an bulutta EPM kullandıklarını ya da önümüzdeki 12 ay içinde geçiş yapacaklarını söyledi. Geçen yılki anketimizde bu oran %46’aydı. Önceki ankette iki yıl içinde bulutta EPM kullanmayı planlayanların oranı %65’ti. Bu sene bu oran %79’a çıktı.

Bulutta EPM kullanıyor musunuz?

%4 İki yıl sonra geçmeyi planlayanlar

%17 Bulutta EPM’ye geçme planı olmayanlar

%17 İki yıl içinde geçmeyi planlayanlar

%62 Geçmiş olan ya da 12 ay içinde geçecek olanlar

2. Güncelleme Telaşına Mahal Yok

EPM buluta geçmeyi cazip kılan nedir? Önceki EPM trendleri etütlerimizde olduğu gibi, arasında altyapı yatırımları ve TCO masraflarından kurtulmanın da bulunduğu, mali ve ekonomik katkılar buluta geçme nedenleri arasında başı çekiyor. Fakat sistemlerin eskimeye başlamasıyla beraber kurumlar yerel yazılım güncelleme problemine ve karmaşasına daha yakından bakıyor.

EPM’yi buluta taşımanın 5 popüler nedeni

%48 Yerel güncellemelerden kaçınmak

%47 Altyapı yatırımından kaçınmak

%38 Düşük TCO

%20 Yeni EPM ürünlerine çabuk erişim

%16 Tek veri kaynağı ve küresel bir görüş arzusu

EPM’yi buluta taşımada ana etmen olarak yerel güncellemelerden kurtulma arzusu hızla yükselerek %48 oranıyla baş sıraya geçti. Geçen yıl bu etkenin sıralamadaki yeri %42 ile ikinci sıra, iki yıl önce ise %23 ile altıncı sıraydı.

3. Tasarruf İçin Gelmek Ama İş Dinamizmi İçin Kalmak

Buluta geçmede ekonomik etmenler başı çekse de EPM bulutuyla tasarrufun da ötesine geçen faydalar elde ediliyor. Kurumlar, her daim son teknolojiyi kullanmanın getirdiği rekabet avantajının diğer tüm faktörleri gölgede bıraktığını anladılar. Geçen yılki anket ile karşılaştırıldığında, her zaman son teknolojiyi kullanmanın getirdiği fayda, %89 seviyesine çıkarak çarpıcı bir biçimde artış gösterdi. Bu oran geçen sene %75’ti. Esneklik artışı da önem sıralamasında yükselişe geçti. Geçen yıl bu oran %62 iken bu sene %79’a çıktı ve hızlı dağıtım avantajıyla ikinci sırayı paylaştı.

İçinde bulunduğumuz dijital dağıtım çağında kurumların daha çevik olması gerekiyor. Bulut, hızlı uyum sağlama ve değişken koşullara hazırlıklı olma getirileri sağlıyor. Dahası, bulut sayesinde eski teknolojilerle baş başa kalma riski sıfıra düşüyor ve kurumu kendiliğinden daha rekabetçi kılıyor.

EPM bulutuyla kazanılan faydalar

%89 Son teknoloji erişimi

%79 Daha hızlı dağıtım imkanı

%79 Esneklik artışı
%77 Ekonomik faydalar

%75 Kullanım faydaları

4. Üstün Yöntemler İçin Buluta Bakın

Buluta taşınmak anket katılımcılarını inovasyona teşvik etmekle beraber; yuvarlama tahminler, etmen odaklı planlama, daha hızlı raporlama ve mali kapanış gibi örnek yöntemleri elde etmelerini sağladı. İdeal yöntem süreçlerinin uygulamalara dönüşmesiyle, bulut hizmetleri, standartlaştırılmış örnek yöntemleri kurum çapında kolayca yaymaya yardımcı oluyor, bu da daha yüksek bir üretkenliğe ve performansa zemin hazırlıyor. Dahası, içinde olduğumuz bulut bilişim çağında, üstün yöntemler, son özelliklerle sürekli güçlendirilen iyi organize edilmiş bir araç kutusu haline geliyor. Bu sayede bulut müşterileri son teknolojiden devamlı faydalanmak gibi önemli bir avantaj elde ediyorlar.

Buluta geçerek aşağıdaki yöntemlerden hangisi etkinleştirildi?

%41 Tek veri kaynağı/daha küresel bakış

%41 Yuvarlama tahminler

%37 Etmen odaklı planlama ve bütçeleme

%33 Daha hızlı mali kapanış

%30 Daha hızlı dış borç raporlama

En iyi yöntemleri kullanmakla beraber, EPM bulut sayesinde anketimize katılan kurumların çoğunluğu, bağlantılı kurumsal planlamadan dinamik karlılığa ve daha fazlasına kadar, daha önce imkan bulamadıkları süreçleri yerine getirme kabiliyetine ulaştılar. Bu müşteriler, buluta geçmenin sadece taşınmaktan ve yenilenmekten oluşmadığını fark ediyorlar; bunun daha ziyade iş süreçlerini dönüştürmek için bir fırsat olduğunu görüyorlar.

5. Sıradaki Adım

Planlama ve bütçeleme bulutta EPM için adeta bir çıkarma sahili olurken, mali konsolidasyon ve kapanışın önemi artarak buluta taşınacak son alan haline geldi. Birkaç yıl öncesine kadar beşinci sırada olmuş bu yeni akımın anketimizdeki yeri ikinci sıra oldu.

EPM bulutu kullanıcıları için sırada ne bekliyor?

%55 Mali planlama ve bütçeleme

%54 Mali konsolidasyon ve kapanışı

%47 Mali raporlama

%40 Satış raporlama ve tahmini

%39 Karlılık ve masraf yönetimi

Artan yönetmelik ve hissedar talepleri mali konsolidasyon üzerinde giderek daha fazla baskı oluşturuyor. Mali kapanış ve raporlama süreçlerine yetersiz bir yaklaşım sergilemek bu talepleri daha problematik bir duruma sokabilir. Kurumlar artık bulut yazılımın sunduğu çözümlere dönerek, defter kapanışından yönetmelik başvurularına kadar uzanan çeşitli problemlerin üstesinden geliyor, böylece modernize edilmiş bir mali kapanış kolaylığı elde ediliyor.

6. Mesele Sadece Rakamlar Değil

Günümüz dinamik iş ortamında, yönetim için şirket performansının kalitesi ve sürdürülebilirliği net bir şekilde açıklayabilmesi her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor. Anketimizdeki şirketlerin neredeyse üçte ikisi, raporlama süreçlerinde nitelikli yorumlara daha fazla yer verilmesinin öneminin farkında. Kurumlar, raporlamanın vaktinde ve doğru biçimde yapılmasının ve hissedarların raporlanan rakamlarını tam olarak anlayabilmeleri için belli düzeyde görünürlük ve şeffaflık sağlanmasının gereğini görüyorlar.

Buna rağmen katılımcıların yarısından fazlası, bu nitelikli yorumları üretmek üzere yeterli düzeyde işbirliği sağlamak için sahip oldukları araçlardan emin değiller.

%65 Nitelikli yorumları genişletmek önemlidir

%52 Doğru araç sıkıntısı var

Modern kurumsal raporlama çözümleri, çalışanların entegre, güvenli ve amaç odaklı işlevsellik içinde aktarılan rakamları anlamlı yorumlarla zenginleştirmesi için işbirliği olanakları sağlamalıdır. EPM Cloud, güvenli ve uyumlu bir ortamda raporlama süreçlerini yoluna koyarak ve veriyi anlatımla güçlendirerek anlatıma dayalı raporlamayı yeniden icat etmelerine olanak veriyor.

7. “Kara Kutular” Tarih Oluyor

Maliyet geleneksel olarak masrafların şirket düzeyinde hesaplanması üzerinde yoğunlaşıyor. Katılımcıların yarısından azı masrafları grup veya sınıf ölçeğinde hesaplamanın yanı sıra aynı zamanda bireysel müşteri, ürün ya da hizmet boyutunda da hesaplıyor. Günümüz teknolojisiyle dolaysız masrafların her birinin kendi maliyetlendirme seviyelerine göre hesaplanması eskiden olduğundan daha kolay Fakat dolaylı masraflar çoğu şirket için hala eksik ya da yanlış (ki bu tüm ürünleri kapsayabilir) gösteriliyor, hatta daha kötüsü, alıcılar için şeffaflık sunmayan bir kara kutu (satın alınan yazılımlar ya da kurum dahili yaratımlar) içinden bile çıkabiliyorlar. Bu yılki katılımcıların %43’ü, maliyet yönetimini ve verimsiz yöntemleri iyileştirmek için bu alışkanlığı değiştirmeyi ve tahsisat şeffaflığı sağlamayı planladıklarını söyledi.

Dolaylı masrafların tahsisatını şeffaflıkla (kolayca görülmesi ve anlaşılması) hesaplanması

%43 Planlıyor

%23 Zaten yapıyor

IT mali yönetim hesaplaması

%32 Planlıyor

%26 Zaten yapıyor

Bilgi teknolojileri (IT) bölümü, yüksek dolaysız maliyetler için verilebilecek harika bir örnek. Çünkü bütçesinin önemli bir bölümü insan kaynaklarına (dolaylı ya da paylaşımlı) ayrılıyor. Katılımcıların %32’si, kaynaklarının kullanımı ve planlaması için yapılacak masrafın boyutunu daha iyi anlamak için IT mali yönetim birimi (ITFM)kurmayı planladıklarını belirtti. Buna şimdiden ITFM kullanan yüzde 26’lık bölümü de eklediğinizde, dolaylı masrafların yönetim metodu olarak ITFM’nin giderek popülerleştiği açık bir biçimde görülüyor.

EPM Bulut ile tüm seviyelerde karlılık ve masraf yönetimi elde ediliyor. Harcamaların denetimi ve IT maliyet yönetimini içeren verimsiz yöntemlerin değiştirilmesi için gerekli şeffaflık ve senaryo modelleme destekliyor.

8. Değişmeyen Tek Şey Değişim

Günümüz iş çevresinde değişim, birleşmelerle, şirket satışlarıyla, bölge ayarlamalarıyla, yeni ürün çıkışlarıyla, buluta taşınmakla ve dahasyla dolu dizgin gerçekleşiyor. Böyle değişimler gerçekleştiğinde şirket bünyesinin veri yapıları ve hiyerarşileri ayrıca değişmelidir.

Oysa ki mali profesyonellerin sahip olduğu araçlar ve süreçler bu amaç için pek uygun değil. Tüm kurumsal sistemler çapında bir yapısal değişimi yürütmek için yüz yüze toplantılar, hesap tabloları ve eposta alışverişleri tercih edilirdi.

Kurumsal sistemler çapında bir yapısal değişimde kullanılan araçlarda

%70 Hesap tabloları ve epostalar

%61 Yüz yüze toplantılar

%33 İşbirliği araçları (Slack, Box gibi)

Bu özel amaç yöntemleri kolay tekrarlanabilir, takip edilebilir veya denetlenebilir değildir. Bu yüzden değişimin önünde engel oluştururlar. Kurumların, dinamik ve hızla değişen bir iş dünyası için yapısal bilgiyi aynı düzeye getirmek üzere tasarlanmış bir kurumsal veri yönetimi çözümüne ihtiyaçları vardır. Kurumsa veri yönetimi çözümleri, elle işleyen süreçlerin zorluklarını ele alır ve mali yöneticileri daha fazla verimlilik sağlamaya, daha güvenilir rakamlar sunmaya ve daha etkili bir iş ortağı olmaya yönlendirir.

EPM Bulut, bir yandan veri bütünlüğünü ve kurumsal uygulama düzenlemesini sağlarken, bir yandan da kurumsal verinin esnekçe yönetilebileceği bir tek platform sağlıyor.

9. Dönüşüm Gücü

Son yıllarda bulut bilişimle mümkün olan blok zinciri, yapay zeka, otomatik öğrenme, algısal bilişim, zeki veya robotlu süreç otomasyonu ve Internet of Things (IoT) gibi teknolojik atılımların hızlı yükselişine şahit olduk. Haberler bu tür hikayelerle dolu ve analizciler yükselen teknolojilerin mali alanda yapacağı etkileri hakkında yorum yapmaktan hiç çekinmiyorlar. Anketimizin katılımcıları bu alanların bazıları için zaten proje yürüttüklerini dile getirdi ve bu teknolojileri keşfetmeye hevesli olduklarını teyit ettiler.

Çığır açan teknolojiler

%40 Uyarlanabilir (Yapay) Zeka (AI)

%37 Blok Zinciri

%34 Robotlu Süreç Otomasyonu (RPA)

%33 Otomatik Öğrenme (ML)

%32 Internet of Things (IoT)

Bu yükselen teknolojilerin çoğu tam da mali süreçlerin içinde yer alıyor. Mesela blok zinciri, mali varlıkların yeni bir yönlendirme biçimi olarak görülürken, otomatik öğrenme ve yapay zeka gibi teknolojiler karar vermede çok güçlü araçlar olabiliyorlar. Bunlar, gizli benzerlikleri çıkararak ve geçmiş verilere iç görüş katarak mali idareciler ve yöneticiler tarafından verilen kararların kalitesini artırmada yardımcı olabiliyorlar. Kazanılan iç görüş çeşitli kararlarda etkili olabiliyor; taktiksel kararlardan (ilk önce hangi tedarikçiye ödeme yapmak gibi) icrai kararlara (yeniden bütçe tertipleme gibi) ve stratejik kararlara (şirket alımları ve evliliği gibi) kadar uzanıyor.

Karar vermede yardımcı olmakla beraber, el işini aradan çıkarmak ve hata payını azaltmak için bu teknolojiler ayrıca rutin görevleri otomasyona da sokabiliyor. Mali kapanışta yapılacak pek çok görev vardır ve bunlardan biri de hesapların güncellenmesidir. Bu tür bir otomasyon, mali profesyonellerin ellerindeki işi hafifleterek değerli zamanlarını süreç yönetimine ve kurumun sonraki fırsattan faydalanmak için ihtiyaç duyacağı ileri görüşlü fikirler sağlamaya daha fazla ayırabilmelerini sağlıyor.

EPM Bulut bu ileri teknolojilerle bütünleşiyor ve mali departmanların analizden eyleme daha hızlı geçmelerinde yardımcı oluyor.

Yorum ekle