Sensormatic Blog

Satışta Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Satış sırasında müşterinizi tanıyor olmanız, tedarikçilerinizi tanıyor olmanız, satış kanallarınız, müşterinin sizden haberdar olma yolları, tahsilat ve ödeme yöntemleri konularında hassasiyet göstermelisiniz.

Müşterinizi tanımak için cinsiyetini, medeni durumunu, ihtiyacı olup olmadığını, hangi gelir grubunda olduğunu, çocuk sahibi olup olmadığını, yaşını öğrenmelisiniz. Müşteriniz şirket ise; büyüklüğünü, kendilerinin müşterilerini, piyasadaki itibarlarının nasıl olduğunu öğrenmelisiniz. Bunları bilmeniz pazardaki değişimleri takip ederek önlemlerinizi alabilmenizi sağlar.

Kalitesiz veya bozuk hammadde ürünün kalitesini etkiler. Dolayısıyla mal ve hizmet aldığınız kişi ve kurumları seçerken, tedarikçinizin piyasadaki itibarı, deneyimi ve tedarikçinizle olan iletişiminiz önem taşır.

Müşteri size e-posta, televizyon, radyo kanalı, fuar, gazete ilanı, broşür, promosyon ve sms yoluyla ulaşabilir. Ancak bir müşterinin size ulaşmasındaki en etkili yol, bir başka müşterinin memnuniyet ifadeleridir. Tahsilatlarınız ve ödemeleriniz arasındaki dengeyi sağlayabilmelisiniz. Tahsilat şekliniz şirketinizin ihtiyacı olan finansman kaynağını etkiler.

Müşteri odaklı olmanız, ürün veya hizmetinizle ilgili olarak olumlu ve olumsuz tüm görüşleri dikkate almanız; satış performansınızı, karlılığınızı ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacak ve büyümenizde etkili olacaktır.

Tedarik Yönetimi

Üretim yapan işletmelerin hedeflerine ulaşabilmesi için tedarik yönetimini de doğru yapabilmesi şarttır. Tedarik sürecinde; temin edilecek mal/hizmetin ne olduğu, fiyatının ne olduğu, navlun süresi ve maliyeti ile nereden alınacağı (yurtiçi, yurtdışı) önem taşır.

Ürünleri kimden hangi yolla satın aldığınız, malın kalitesi ve teslim tarihlerine uyulması tedarik kalitesi üzerinde belirleyicidir. Tedarik ve üretim süreci, verimlilik üzerinde büyük rol oynadığından tedarik yönetiminin üretim sürecinize paralel olması, malzeme ihtiyacının planlı ve sistematik olarak belirlenmesi, makine / ekipman ya da kişilerin işlerini doğru yapıyor olması, kaynakların doğru kullanımı, hammadde temininin üretime olan etkisinin bilinmesi gereklidir.

nsan Kaynaı Yönetimi ve Geliiminde Pratik Öneriler

İnsan Kaynakları ve personel verimliliği, verimli satış gerçekleşmesi ve işletmenin devamlılığı anlamına gelir. Bu nedenle çalışan seçiminin doğru yapılması, personelin nitelikli olması mı yoksa maliyetleri düşük olduğundan niteliksiz olması mı gerektiği önem taşır. Bunun yanı sıra personel sayısı da işlerin doğru ve zamanında yapılmasında büyük etkiye sahiptir.

Çalışan veriminin düşük olması müşteri memnuniyetsizliği yaratacağından üretimin tekrar edilmesi sonucu oluşabilir. Çalışanların verimliliğinin düşük olmasının nedenleri sorumluluk ve eğitimlerin yetersizliği, çalışma koşullarının uygun olmaması, motive edilmemelerinin hata yapmalarına neden olması ve kendilerine değer verilmediğini düşünmelerinin ortaya çıkardığı motivasyon düşüklüğü) tespit edilerek sorunun düzeltilmesi için çaba gösterilmelidir. Aksi halde vakit ve nakit kaybı kaçınılmazdır.

İşletmeci olarak çalışanlarınızla sürekli iletişim halinde olmalı, ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dinlemeli, çözüm üretebilmeli, iyi işleri ödüllendirerek devamlılığını teşvik etmelisiniz.

Mali Müavirlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

2010 yılında yapılan vergi düzenlemeleriyle; BA – BS formlarının verilme zamanı ve şekli ile fatura kayıtlamalarına ilişkin köklü değişiklik yapılmıştır. Cezai yaptırım ile karşılaşmamak için şu noktalara özellikle dikkat edilmesi gereklidir:

 • Vergi Usul Kanununa göre faturalar, hizmet/ürün teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmelidir. 7 (Yedi) günü aşmış veya hiç düzenlenmeyen faturalar olması durumunda, n fatura bedelinin %10’u oranında ceza kesilir ki bu miktar en az 160 TL’dir.
 • Alış – satış faturalarının düzenlendiği / alındığı ayda muhasebe birimine iletilmemesi, BA ve BS formlarında eksik beyana sebep olur.  BA / BS formlarının verilme süresini geçtikten sonra 15 gün içerisinde verilmesi halinde ise özel usulsüzlük cezası 1/2 oranında uygulanır. 15 günü geçtikten sonra ise özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanır.
 • Yazar kasa kullanan mükelleflerin günlük Z raporlarını kapanıştan önce almaları gerekir. Her bir satışı 700.- TL aşmayanlar için yazar kasa fişi, aşanlar için ise fatura düzenlenmesi zorunludur. Aksi halde her fiş ve fatura için %10 oranında ceza ödenir. Her ay sonu aylık Z raporunun alınması da zorunludur. Yazar kasa fişlerinde KDV oranlarındaki hatanın düzeltilmemesi durumunda; silik raporlar için bedelinin %10’u oranında, en az 160 TL ceza ödenir.
 • Aylık alış ve satış faturalarının vergi dairesi memurlarına gösterilmemesi durumunda 1.Sınıf Tacirler 1000 TL, 2.Sınıf Tacirler 500 TL, diğerleri 250 TL VUK. Mük. 355’e göre ceza öder.
 • Alış-satış faturaları, tahsilat makbuzu, satıcı ödeme makbuzu, gider pusulası, serbest meslek makbuzu, banka ekstresi, sigorta poliçesi, Z raporları ve diğer masraflar, kesinlikle her ay düzenli olarak muhasebe birimine iletilmelidir. Aksi halde eksik beyan verilmiş olur ki her düzeltme ve hata, Vergi Dairesi tarafından incelenme riskinin artması demektir.
 • İşe yeni giren personelin 1 gün öncesinden, çıkan personelin ise aynı gün muhasebe departmanına bildirilmesi gereklidir. Çünkü  çıkış işleminin 10 gün içinde SGK’ya bildirilmemesi durumunda her bir personel için asgari ücret tutarında ceza ödenmektedir. Bunun yanı sıra izne çıkan personelin işbaşı kağıdı veya var ise raporu muhasebe departmanına iletilmelidir. Raporların muhasebe birimince en geç 5 işgünü içerisinde SGK’ya bildirilmemesi, ceza alınmasına sebep olur.
 • SGK hizmet dökümünün işyerine asılması, bordroların ve hesap pusulalarının imzalatılması gereklidir. Hizmet dökümlerinin işyerinde asılmaması, asgari ücretin 2 katı tutarında ceza ödenmesine; bordroların ve hesap pusulalarının imzalatılmaması, personelin itiraz etmesi durumunda maaşını tekrar ödemek zorunda kalmanız anlamına gelir. 10 kişiden fazla personel çalıştıran işyerleri personel maaşlarını bankadan ödemek zorundadır.
 • İşyeri kira bedeli bankadan ödenmek zorundadır. Ödemesi bankadan yapılmayan her bir kira için 1.Sınıf Tacirler 1000 TL, 2.Sınıf Tacirler 500 TL, diğerleri 250 TL VUK. Mük. 355’e göre ceza öder.
 • Faaliyet alanı dışındaki masraf belgelerinin işlenmesi, vergi incelemesinde belgenin yaklaşık 3 katı tutarında ceza ödenmesi sonucunu doğurur.
 • Alış faturaları veya masraf belgeleri düzenli olarak muhasebeye verilmelidir. Önceki aya ait masraf faturaları muhasebe dosyasına konulmamalıdır.
 • Satış faturalarının ve irsaliyelerin seri numarası ve tarihinin takip etmemesi durumunda 1490 TL ceza ödenir. Ayrıca faturaların 8000 TL’yi aşması halinde açık kesilmeli, açık kesilen faturaların ödemesi banka aracılığıyla yapılmalıdır. Faturadaki isim ile ödeyen aynı olmalıdır. kredi kartı ile yapılan tahsilatın faturası kart sahibine kesilmelidir.
 • Banka hesabından işletmeye ait olmayan ödemelerin yapıldığının tespiti durumunda gider yazılmış ise İndirilen KDV ve 1 kat vergi ziyaı cezası kesilmekle birlikte Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden de eksik tahakkuk eden vergi gecikme zammı istenir. Bu cezanın yanı sıra usulsüzlük cezası da kesilecektir.
 • Bir işletmede bulunması gereken evraklar; vergi levhası, SGK hizmet dökümü, yazar kasa levhası, KDV dahil tabelası, asgari ücret uygulanmak zorundadır ibaresinin olduğu tabela ve sigara içilmez tabelasıdır. SGK hizmet dökümü tabelasının asılmaması durumunda iki asgari ücret tutarında ceza ödenir. Yazar kasa, KDV dahildir, ödeme kaydedici cihaz levhası için usulsüzlük cezası, sigara içmek yasaktır levhası için ise 69 TL ceza ödenir.

Muhasebe evrakları gelmeyen işletmelerin beyannameleri verilmez. Bu nedenle evrakları her ay düzenli olarak muhasebe departmanına iletmelisiniz. Aksi halde muhasebeciniz sorumlu değildir.

Yorum ekle